0975765595 lừa đảo ship hàng bùng tiền

Đây là mặt nó
Tên: Hữu Anh
Điện thoại 0975765595
Quê quán: Mỹ Đức (?)


Nhận xét